به یاری خداوند و حمایت مردم ایران زمین جمشید آرین باز خواهد گشت !